Norma v ČR připouští !!!Čemu věříte? - Norma admits in the Czech Republic ! ! What do you believe? - Чешской Республике ! Во что вы верите ?

16.11.2012 01:04

 Věříte našemu vedení, vládě a všem dalším, kteří o nás a za nás rozhodují? Řekli jste si někdy, s toho už se mě zvedá žaludek, co si k nám dovolí??

Nebo Vám ulítlo "s toho mě je na zvracení!"  --  "Nemám z toho dobrý pocit!"

Kdo z Vás se teď pousmál pod fousy, nad tím, jak jsem se slušně vyjádřil?

Je k nasrání, co vše si k národu dovolí, ve všech možných oblastech. Ale dost důležitá  ke zdravému životu je výživa, a pitný režim. Nemám snad pravdu? 

 Leadership naší společnosti, ti moc dobře vědí, čím méně vědomostí a vzdělání lid má,

 tím je ovladatelnější!!

Tedy k tomu, co je předmětem našeho nynějšího zájmu.

Norma v ČR připouští prvky přítomné ve vodě dodávané z vodáren, jako  toxické těžké kovy,  rtuť a olovo, rakovinotvorné polyaromatické uhlovodíky, kancerogení trihalogenmetany ( vzniklé při chlorování vody ), chloroform,  benzopyreny, kadmium,  fluoridy , antimon , arzen a nikl. 

Toto je fakt, norma čistoty pitné vody připouští tyto látky, a je to státní tajemství. K nám domů, do kohoutků se dostane "vyčištěná voda" s čističky na stanovenou normu, která povoluje shora uvedené,smrtelně nebezpečné jedovaté látky.                  To jsem se roz-ohnil, klídek, zatím máme "pitnou vodu" na výstupu z vodáren. -- Už tak nám bude více opotřebovávat vnitřní orgány v naší tělesné schránce. 

Tak , teď poputujeme s vodou až  k Vaší mamině držící hrnec pod kohoutkem ze kterého do hrnce teče voda na Vaši oblíbenou držkovou. 

Brrr, držkačku né, ne... tak si představte tu Vaši  oblíbenou! 

(vzniklé při chlorování vody)        -------        

 ---- https://www.pedon.cz/album/fotografie/srdecni-choroby-cholesterol-chlor-jpg/    

Položme si otázku: Jak se stává dobrá voda špatnou?

Vedením v olověných trubkách !

 Mikrobiologické znečištění uvnitř potrubí nebo nádrží !

 Částice koroze ze zkorodovaných trubek, nádrží a ze svárů a spojů starého vedení !

 Vinyl chlorid z PVC zvláště nového vodovodního rozvodu - (trubek) !

 Průmyslové znečištění, pesticidy !

Těmito nástrahami voda projde než do našeho hrnce nateče. Toto je fakt, ani né tak k zamyšlení,

jako jednat!!   Čím začít? Nemusíte zvedat zadek, ale telefon nebo        

               kliknout na  pedon@seznam.cz  zavoláme Vám zpět !!

                                    https://www.pedon.cz/diskuzni-forum/

------------------------------------------------------------------------------

 I believe our leadership, government and all others who for us and for us to decide? They said you have ever had with it is my stomach, what allows us to?
Or you messed up "with me that is sick!" - "I have a good feeling!"
Who of you now smile under his breath, about how I politely expressed?
It is pissed that all the permits to the nation in all possible areas. But quite important to a healthy life is the food and drinks. I do not right?
 Leadership of our company, you know very well, the less knowledge and education people have,
 it is manageable!
So for what is the subject of our present interest.
The standard CR admits elements present in the water supplied from the waterworks, such as toxic heavy metals, mercury and lead, carcinogenic polyaromatic hydrocarbons, carcinogens trihalogenmetany (resulting from the chlorination of water), chloroform, benzopyrene, cadmium, fluoride, antimony, arsenic and nickel.
This is a fact, the purity of drinking water allows these substances, it is a state secret. To our houses in the taps gets "purified" water purifier with a specified standard which allows the above, deadly poisonous. That's the decision-ohnil, easy, yet we have "drinking water" in the output of the pumping stations. - Have so we will be wearing more internal organs in our body box.
Now, the water will go to your Mom's holding pot under the tap from which water flows into a pot on your favorite tripe.
Brrr, držkačku no, no ... So imagine that your favorite!
(Resulting from the chlorination of water) -------

 ---- Http://www.pedon.cz/album/fotografie/srdecni-choroby-cholesterol-chlor-jpg/
Ask yourself: How good water bad?
Leadership in lead pipes!
 Microbiological contamination inside pipes or tanks!
 Particles of rust from corroded pipes, tanks and welds and joints of the old line!
Vinyl chloride PVC particularly new water distribution - (tube)!
 Industrial pollution, pesticides!
These traps water passes over into our pot has flowed. This is fact, not so much to ponder
as one! How to begin? You do not have to lift butt, but the phone or

               click to     https://www.pedon.cz/napiste-nam/    call you back!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Думаю, что наше руководство, правительство и все другие, которые для нас и для нас, чтобы решить? Они сказали, что вы когда-либо имели с ним мой живот, что позволяет нам?

Или вы испортили "со мной, что болен!" - "У меня есть хорошее чувство!"

Кто из вас сейчас улыбаться себе под нос, о том, как я вежливо выражаться?

Он пьяный, что все разрешения к нации во всех возможных областях. Но очень важно, чтобы здоровый образ жизни является еда и напитки. Я не права?

 Лидерство нашей компании, вы очень хорошо знаете, тем меньше знаний и образования людей,

 это осуществимо!

Так за что же является предметом нашего сегодняшнего интереса.

Стандартные CR допускает элементов, присутствующих в воду, подаваемую из гидротехнических сооружений, таких как токсичные тяжелые металлы, ртуть и свинец, канцерогенные полиароматические углеводороды, канцерогены trihalogenmetany (в результате хлорирования воды), хлороформ, бензопирен, кадмий, фтор, сурьма, мышьяк и никель.

Это факт, чистота питьевой воды позволяет этим веществам, это государственная тайна. В наши дома в кранах получает «очищенные» очиститель воды с указанным стандартом, который позволяет выше, смертельные ядовитые. Это принятие ohnil, легко, но мы «Питьевая вода» на выходе насосных станций. - До сих мы будет носить более внутренних органов в нашем теле коробки.

Теперь, вода пойдет в Холдинг горшок твоей мамы под краном, из которого вода поступает в горшок на ваш любимый рубец.

Бррр, držkačku нет, нет ... Итак, представьте, что ваш любимый!

(В результате от хлорирования воды) -------

 ---- Http :/ / www.pedon.cz/album/fotografie/srdecni-choroby-cholesterol-chlor-jpg/

Спросите себя: как хорошая вода плохо?

Лидерство в свинцовые трубы!


 Микробиологическое загрязнение внутри труб или танков!

 Частицы ржавчины с коррозией трубопроводов, резервуаров и сварных швов и стыков старой линии!

 Хлористый винил PVC особенно нового распределения воды - (труба)!

 Промышленное загрязнение, пестициды!

Эти ловушки вода переходит в нашем банке утекло. Это факт, а не столько, чтобы обдумать

как один! С чего начать? Вам не придется поднимать прикладом, но телефон или

               Кликните pedon@seznam.cz позвоним Вам!

--------------------------------------------------------------------------------------

Je crois que nos dirigeants, le gouvernement et tous les autres qui, pour nous et pour nous décider? Ils ont dit que vous avez eu avec elle, c'est mon estomac, ce qui nous permet d'?

Ou vous foiré "avec moi qui est malade!" - "J'ai un bon feeling!"

Qui d'entre vous sourire maintenant sous son souffle, sur la façon dont j'ai poliment exprimé?

Il est furieux que tous les permis à la nation dans tous les domaines possibles. Mais assez important pour une vie saine est la nourriture et des boissons. Je n'ai pas le droit?
 Direction de notre entreprise, vous savez très bien, moins les connaissances et l'éducation des gens ont,
 il est gérable!
Donc, pour ce qui est l'objet de notre intérêt actuel.
La norme CR admet éléments présents dans l'eau fournie par le réseau d'aqueduc, comme les métaux lourds toxiques, le mercure et le plomb, les hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérogènes, cancérogènes trihalogenmetany (résultant de la chloration de l'eau), le chloroforme, le benzopyrène, le cadmium, le fluorure, l'antimoine, l'arsenic et le nickel.
C'est un fait, la pureté de l'eau potable permet à ces substances, il est un secret d'État. Pour nos maisons dans les robinets obtient «purifié» purificateur d'eau à une norme spécifiée qui permet à ce qui précède, un poison mortel. C'est la prise de ohnil, facile, mais nous avons «eau potable» à la sortie des stations de pompage. - Avons-nous porterons organes internes plus dans notre zone de corps.
Maintenant, l'eau ira à la tenue, pot de votre maman sous le robinet d'où l'eau s'écoule dans un pot sur votre tripes préféré.
Brrr, držkačku non, non ... Alors, imaginez que votre favori!
(Résultant de la chloration de l'eau) -------
 ---- Http :/ / www.pedon.cz/album/fotografie/srdecni-choroby-cholesterol-chlor-jpg/
Demandez-vous: Quelle est la qualité de l'eau mauvaise?
Leadership dans les tuyaux en plomb!
 La contamination microbiologique dans les tuyaux ou les réservoirs!
 Les particules de rouille provenant de tuyaux corrodés, les réservoirs et les soudures et les joints de l'ancienne ligne!
 Chlorure de vinyle PVC particulièrement nouvelle distribution de l'eau - (tube)!
 La pollution industrielle, les pesticides!
Ces pièges eau passe au-dessus dans notre pot a coulé. C'est un fait, pas tellement à réfléchir
comme celui-ci! Comment commencer? Vous n'avez pas à vous lever fesses, mais le téléphone ou

               cliquez pour https://www.pedon.cz/napiste-nam/ vous rappellerons!

                                             pedon@seznam.cz

 

 

/album/fotografie/srdecni-choroby-cholesterol-chlor-jpg/Toto je pravděpodobně ta nejdůležitější kniha, kterou jste kdy četli, protože vám může pomoci zachránit spoustu let života. - NEČETLI ? Napište si o ni.   pedon@seznam.cz   Dost zajímavý

příběh lékaře, kterému nedala skutečnost, že ani jeden voják, které měl ve Vietnamu na starost,

nepřežil čtyřicet let svého života. V knize podává důkazy o škodlivosti špatně ošetřené vody.


Více zde: https://www.pedon.cz/fotografie/#!

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.